Aleksandr Lukashenko sends birthday greetings to Viktor Yushchenko

    President of the Republic of Belarus Aleksandr Lukashenko has sent a letter of anniversary greetings to Viktor Yushchenko.